No4433女神Manuela玛鲁娜九月旅拍黑色收身衣半脱露浑圆美臀诱惑写真47P玛鲁娜秀人网

No4433女神Manuela玛鲁娜九月旅拍黑色收身衣半脱露浑圆美臀诱惑写真47P玛鲁娜秀人网

盖谓阳虚即中气失守,膻中无发宣之用,六府无洒陈之功,犹如斧薪失焰,故下至清谷,上失滋味,五藏凌夺,诸证所由来也。若加温针,必怵惕烦躁不得眠。

更佐白术以培土,芍药以平木,茯苓以伐水,水伐火自旺,旺则阴翳消,木平土益安,安则水有制,制则生化,此诚万全之术也。<目录>卷二\辨厥阴病脉证并治全篇<篇名>当归四逆加吴茱萸生姜汤方于前方内,加吴茱萸半升,生姜三两。

阴亡于下,则诸阳之上聚于头者,纷然而动,所以头眩时时自冒,阳脱于上而主死也。 但上条潮热之热,热在表里,当大便不□;此条□语之热,热归胃府,法当大便□。

其兼阳明证不曰鼻干不得卧,而只曰颈项强者,此阳明之邪,亦将衰也。 数脉为热,热入阳明,故必口渴。

胃家之实,不特三阳受邪,能致其转属阳明,即三阴受邪,亦能致其转属阳明,聊举太阴一经例之;脉浮而缓,是为表脉,然无发热、头痛、恶寒等外证,而手足祗温,是邪不在表而在里。若始得病时,邪未深入,其手足但寒而不厥,脉但弦迟而不沉细,则为邪实胸中,寒尚在表,属于阳分,当吐而不当下。

 呕而胸□烦满者,少阳证也,少阳与厥阴为表里,邪干其府,故呕而胸□烦满。 今吐而不吐蛔,手足厥冷,故以少阴病名之也。

Leave a Reply